• آخرین بروز رسانی : 1400/09/08

اساسنامه سازمان انتقال خون ایران

 

اساسنامه سازمان انتقال خون ايران)مصوب 2 خرداد (1363

ماده 1–  سازمان انتقال خون ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده ميشود، وابسته به وزارت بهداري و داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه امور آن طبق ضوابط اين اساسنامه، مقررات عمومي دولت و ساير مقررات مربوطه بصورت غير انتفاعي اداره ميشود.

ماده 2- وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از :

-                ترغيب و گرد آوري داوطلبان اهداء خون .

-                اجراي برنامه هاي آموزشي جهت آگاهي مردم به امراهداء خون.

-                گسترش شبكه خون رساني در سراسر كشور .

-                ايجادواحدهاي سياروپايگاههاي محلي درمناطق مختلف شهرها براي خونگيري.

-                انجام آزمايشات ايمني وگروه بندي براي آماده كردن خون وفرآورده هاي آن .

-                توزيع خون و فرآورده هاي آن به مراكز بهداشتي، درماني، بيمارستانها و ساير سازمانها و موسسات .

-                توليد فرآورده هاي مختلف خوني ( پلاسمايي و سلولي و مشابه ) با تعريف و تعيين وزارت بهداري.

-        تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز گروه پزشكي و وابسته پزشكي در محدوده تكاليف سازمان بر طبق ضوابط و مقررات آموزشي كشور.

-     پژوهش هاي علمي در زمينه تعيين و تكميل روش هاي مناسب براي تهيه فرآورده هاي خوني و پلاسمائي، پژوهشهاي اختصاصي در زمينه هاي ايمونو هماتولوژي، ايمونوشيمي و شيمي پروتئين ها و زمينه هاي وابسته و انجام تحقيقات باليني و پايه .

-          گروه بندي نسوج براي پيوند اعضاء و انتقال گلبولهاي سفيد.

-          تشخيص اختلالهاي انعقاد خون.

-     تعيين شرايط استاندارد براي جمع آوري، نگهداري خون و فراكسونهاي پلاسما، وسايل مورد مصرف، صدور كارت و شرايط پزشكي مجاز براي اهداء خون.

-          تشويق مادي و معنوي داوطلبان اهداء خون و پلاسما براي همكاري آنها و تهيه  بعضي فرآورده ها.

ماده 3 –حوزه فعاليت سازمان در سراسر كشور است و مركز اصلي آن در تهران وداراي واحدهاي سازماني مناسب (نظير پايگاههاي منطقه اي، اقماري وبيمارستاني ومراكزتهيه وتوزيع وياواحدهاي مناسب)درشهرستانهاخواهد بود.

ماده 4-تهيه،تامين وتوزيع خون براي مصرف كننده درسراسر كشوررايگان ميباشد.      

تبصره– در غير موارد اورژانس سازملان ميتواند اعطاي خون را به بيمار مشروط به جايگزيني تمام يا قسمتي ازخون مصرف شده توسط بستگان سالم بيمار بنمايد. چنانچه بـيماربه هـرنـحوي احـتياج به خون داشـته وفاميـلي هم نداشته باشد، جايگزيني خون مطرح نخواهد بود.    

ماده 5-  سازمان داراي اركان ذيل ميباشد:

-          شورايعالي سازمان.

-          مدير عامل .

ماده 6- شورايعالي سازمان مركب از پنج نفر ميباشند كه از ميان متخصصين مربوطه گروه پزشكي با اطلاعات و سوابق كافي در مسائل مربوط به انتقال خون براي مدت سه سال انتخاب ميگردند و انتخاب مجدد آنها پس از انقضاي مدت نيز بلامانع است .

تبصره 1 –عزل و نصب اعضاي شورايعالي بعهده وزير بهداري ميباشد.

تبصره 2 –جلسات شورايعالي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل ميشود و تصميمات با اكثريت مطلق اعضاء شورا معتبر خواهد بود.

تبصره 3 ـميزان دستمزد اعضاي شورايعالي كه كارمند شاغل دولت نباشند از طرف شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين خواهد شد .

ماده 7– وظايف شورايعالي سازمان :

الف- تصويب خط مشي و برنامه عمليات آتي سازمان

ب – رسيدگي و تصويب برنامه و بودجه ساليانه سازمان.

پ – رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش عمليات سالانه سازمان .

ت – بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد آن به سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

ج–تعيين نوع وتعرفه خدمات وفرآورده هاي سازمان براي فروش بجزخون كامل.

چ- اتخاذ تصميم و صدور اجازه تاسيس واحدهاي عملياتي سازمان در استانها و شهرستانها .

د – تهيه و تدوين آيين نامه هاي مربوط به طرز كار شورايعالي و امور انتقال خون موسسات درماني، آموزشي و پژوهشي در زمينه ايمونوهماتولوژي و انتقال خون و نيز روشهاي جمع آوري، نگهداري و پخش واستفاده از خون و فرآورده هاي سلولي وپلاسمايي اين آيين نامه ها و شرايط پس از تصويب وزير بهداري لازم الاجرا است .

ه – رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشها، پيشنهادات و ساير اموري كه مدير عامل در شورايعالي مطرح ميسازد.

ماده 8-مدير عامل از بين افراد شورايعالي و با راي اعضاي اين شورا انتخاب و با حكم وزير بهداري منصوب ميگردد عزل مدير عامل به پيشنهاد شورايعالي وباحكم وزير انجام خواهد گرفت.

ماده 9 –مدير عامل بالاترين مقام اجرايي سازمان است و مسئول اجراي برنامه هاي سازمان با رعايت كامل ضوابط و روشهاي اجرايي تعيين شده توسط شورايعالي است و در اداره امور سازمان در حدود قانون راجع به تشكيل سازمان انتقال خون و اين اساسنامه وضوابط اداري و مالي و استخدامي و ساير مقررات مربوطه داراي اختيار تام ميباشد.

ماده 10-مدير عامل نماينده قانوني سازمان در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي است و مي تواند در كليه مراجع قانوني باحق انتخاب وكيل يا نماينده اقدام كند.  

ماده 11– سازمان داراي ذيحساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود . وظايف و اختيارات ذيحساب همان است كه در قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات مربوطه پيش بيني شده است .

ماده 12 –چنانچه موارد مقرر در بند د ماده هفت از طرف موسسات درماني و بهداشتي رعايت نشود، سازمان بايد بلافاصله از ادامه فعاليت واحد متخلف در سازمان مربوطه جلوگيري نموده ومراتب را به مراجع ذيصلاح قانوني اعلام نمايد.

تبصره –ماموران سازمان مجازند از بانكهاي خون كليه مراكز بهداشتي درماني ، بازديد بعمل آورده و موسسات مذكور در اين رابطه ملزم به همكاري با آنان ميباشند.

ماده 13-سازمان از نظر مقررات مالي و معاملاتي و استخدامي تابع جميع مقررات استخدامي سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها ميباشد.

ماده 14 –تشكيلات و پستهاي سازمان جديد از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور از تاريخ تصويب قانون تشكيل سازمان انتقال خون                              ( 15/7/1361 ) بمورد اجراء گذاشته خواهد شد تا زمانيكه تشكيلات و پستهاي سازماني جديد بتصويب نرسيده است تشكيلات و پستهاي قبلي بقوت خود باقي خواهد بود.

تبصره 1– كليه كاركنان سازمان كه در تاريخ تصويب اين اساسنامه در خدمت سازمان ميباشند بر اساس مقررات استخدامي مورد عمل سازمانهاي منطقه اي بهداري استانها به مستخدم ثابت تبديل وضع مي يابند.

تبصره 2 –نحوه تطبيق كاركنان سازمان با آيين نامه استخدامي موردعمل سازمانهاي   منطقه اي بهداري استانها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه توسط سازمان تهيه وپس از تاييد وزارت بهداري و سازمان اموراداري واستخدامي كشور بمورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 15 –منابع مالي سازمان بشرح زير است :

1 – اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور .

2 – كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي .

3 – درآمدهاي حاصل از انجام خدمات و فروش فرآورده هاي سازمان .

تبصره 1 –كمكها و هداياي نقدي موضوع بند ( 2 ) كه پس از وصول در حسـابهاي خـزانه داريكل مـتمركز خواهد شد طـبق ضوابطي كه بتصويب هيئت وزيران ميرسد ، منحصراً براي همان مصارفي كه مورد نظر اهداء كنندگان بوده است و در صورت عدم اعلام نظر از طرف آنان براي موارد فوري و اضطراري مربوط به خون رساني قابل استفاده ميباشد. 

سازمان مكلف است حساب وجوه دريافتي و پرداختي موضوع اين تبصره را جداگانه از طريق ذيحسابي نگهداري نمايد تا بموقع مورد حسابرسي ديوان محاسبات قرار گيرد.

كمكهاو هداياي غير نقدي جزء اموال سازمان محسوب خواهد شد وبراي انجام وظايف سازمان مورداستفاده قرار خواهد گرفت .

تبصره 2 –در آمدهاي موضوع بند (3) پس از وصول بحساب در آمد عمومي منظور خواهد شد.

 ماده 16 – نحوه انتقال و واگذاري اموال منقول و غير منقول و اعتبارات و تعهدات فعلي سازمان انتقال خون به سازمان جديد با نظارت شورايعالي صورت خواهد گرفت .

ماده 17-ازتاريخ تصويب اين اساسنامه هيچ يك ازوزارتخانه ها ، شركتها ، سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و نها دهاي انقلاب اسلامي و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و موسسات خيريه و ساير موسساتي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها  در قانون بودجه كل كشور منظوروتامين ميشود، مجاز به ايجاد واحدهاي خونگيري و بانكهاي خون نميباشندوميبايست مراكز موجود خود را با كليه اموال منقول و غير منقول و اعتبارات مربوطه و كاركنان آنها به سازمان منتقل وواگذار نمايند تا ترتيب استفاده از آنها توسط سازمان داده شود با كاركنان اين قبيل مراكز نيز مانند كاركنان سازمان رفتار خواهد شد .

تبصره- اداره موقوفات با رعايت مقررات مربوط به وقف با سازمان انتقال خون خواهد بود.

ماده 18– از تاريخ تصويب اين قانون،كليه قوانين ومقررات مغاير باآن لغو ميشود .

اساسنامه فوق مشتمل بر هجده ماده و ده تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يكهزار و سيصدو شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/3/1363 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .