• آخرین بروز رسانی : 1400/09/08

قانون تشکیل سازمان انتقال خون ایران

 

قانون راجع به تشكيل سازمان انتقال خون ايران(مصوب 15 مهر 1361)

ماده واحده-بمنظور توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در سراسر كشور و همچنين تهيه فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمايي و تدوين و اجراي ضوابط مربوط به امور انتقال خون موسسات درماني و آموزشي و پژوهشي در زمينه ايمونوهماتولوژي و انتقال خون و نيز روش‌هاي جمع آوري و نگهداري و پخش و استفاده از خون و فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمايي سازماني بنام سازمان انتقال خون ايران وابسته به وزارت بهداري تشكيل مي‌شود.

تبصره 1–اساسنامه و طرز تشكيل سازمان ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون بوسيله وزارت بهداري تهيه و براي تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهدشد.

تبصره 2–كليه اموال منقول و غير منقول و اعتبارات و تعهدات و كاركنان فعلي سازمان ملي انتقال خون به سازمان جديد واگذار و منتقل مي‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز  پنج شنبه پانزدهم مهرماه يك‌هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.                           

رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روزنامه رسمي شماره 10985- 22/8/1361

دفترحقوقی سازمان انتقال خون ایران